Search

Poplatky v MŠ

 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 330 na svojom XII. rokovaní dňa 18.6.2012 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

 Článok I

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice  č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach) prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach 120/2011 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. V § 3 odsek 1 znie:

      „(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €.“.

 2. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

      „(3) Za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 50,00 €.“.

 

- číslo účtu MŠ: 0504 536 001/5600 

 

Poplatky školskej jedálne:

 

 Túto platbu je rodič povinný uhradiť do 5. dňa v mesiaci.

 Číslo účtu ŠJ: 0504 534 006/5600

Tieto platby sú realizované peňažnou poštovou poukážkou alebo prevodom na účet. Pri platbe prevodom na účet je potrebné do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.