Search

Poplatky v MŠ

 

POPLATKY MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Úhrada za stravu do 5. dňa v mesiaci

2-6 ročné dieťa v sume 2,30€/dieťa/deň (desiata - 0,55€; obed - 1,30 €; olovrant – 0,45 €) + mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie dieťaťa v MŠ 8.- €/mesačne (už pri odobratí jedného obeda dieťaťom), ktorý je už pripočítaný do mesačnej platby za stravu.

č. účtu: SK83 5600 0000 0005 0453 4006 - prevodom z účtu alebo šekom

variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok (napr. 092023)

do poznámky: meno a priezvisko dieťaťa a trieda

 

Kontakt vedúca ŠJ: 055/6362095,0911 336 432- p. Hiščáková

Odhlásiť  dieťa (kvôli chorobe, skoršiemu odchodu z MŠ), resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné do 8:00 hod. Nahlásený celodenný alebo poldenný pobyt dieťaťa v MŠ je pre všetkých záväzný a prosíme rodičov, aby ho počas dňa nemenili. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa je možné poskytnúť dotáciu na stravu vo výške 1,40€/deň:

1. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

2. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

3. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ.

 

Čiastočná úhrada za pobyt dieťaťa v MŠ (školné) do 10. dňa v mesiaci

v sume 50.-€/dieťa/mesiac (trvalým príkazom),

dieťa v poslednom roku MŠ (5-6 ročné) školné neplatí

č. účtu: SK53 5600 0000 0005 0453 6001 - trvalým príkazom z účtu

variabilný symbol: aktuálny mesiac a rok (napr. 092023)

do poznámky: meno a priezvisko dieťaťa a trieda

Kontakt hospodárka MŠ: 055/6362094,0903 891 669

- Ing.Albrechtová

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,1
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(1) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v prípade dieťaťa, ktoré má preukázateľne prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.
(2) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v termíne vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bola prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

- zákonný zástupca dieťaťa po prerušenej dochádzke do MŠ viac, ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, hneď po nástupe dieťaťa do MŠ predloží riaditeľke MŠ písomnú žiadosť o prerušenie dochádzky a vrátenie poplatku (na stiahnutie v "tlačivách"). 

 

Úhrada príspevku do Občianskeho združenia (rodičov) pri MŠ

60,- € spolu v jednej sume za cely šk. rok

alebo polročne I. polrok 30€ - do 15. 10. + II. polrok 30€ - do 15. 2.

VS: mmrrrr; do poznámky: meno dieťaťa, trieda

č. účtu: SK29 1111 0000 0010 9212 2009

úhrada prevodom z účtu alebo šekom

Predseda výboru OZ - Ing. Martin Vitéz

Príspevok na kultúrne, vzdelávacie a športové aktivity pre deti a rodičov, súťaže a odmeny, tvorivé dielne, výtvarný a pracovný materiál a pod.

 

Zákonný zástupca, ktorý poberá na dieťa dávku v hmotnej núdzi predloží riaditeľstvu MŠ potvrdenie o poberaní dávky z Úradu práce.

 

Ďakujeme, že platby realizujete na správny účet a včas.