Search

Vitajte na stránke MŠ Juhoslovanská 4

 

O našej materskej škole

 Naša materská škola na Juhoslovanskej ulici číslo 4 bola prvýkrát otvorená 30.8.1990 a od vtedy prešli jej bránami stovky detí.

V súčasnosti sa personál školy stará o 130 detí vo veku od 2 do 6 rokov.
Naše pani učiteľky s bohatou pedagogickou praxou vo výchovno-vzdelávacom procese pripravujú deti na život a vstup do ZŠ, rozvíjajú nielen rečové, sociálne a pohybové schopnosti detí, ale učia ich aj samostatnosti, zodpovednosti a vštepujú im základné hodnoty ľudského a spoločenského života.
Zručnosti a danosti detí sú rozvíjané predovšetkým prostredníctvom tvorivej dramatiky, zážitkového vzdelávania, vlastného objavovania a experimentovania detí, individuálneho prístupu pedagógov a tiež mimoškolských akcií. Veľký dôraz kladieme na spoluprácu s rodinou organizovaním spoločných akcií každoročne organizovaných našou materskou školou a Občianskym združením pri MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach.
  Obsah vzdelávania v materskej škole bol v Štátnom vzdelávacom programe vymedzený v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:
- Jazyk a komunikácia
- Matematika a práca s informáciami
- Človek a príroda
- Človek a spoločnosť
- Človek a svet práce
- Umenie a kultúra
- Zdravie a pohyb

Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné, snažíme sa o ich vzájomné prelínanie a integráciu.
 
 

Adaptácia dieťaťa v materskej škole

Proces nástupu dieťaťa do materskej školy nie je niekedy jednoduchý. Aj napriek maximálnej snahe učiteliek, dieťa nemôže pociťovať v materskej škole rovnaký komfort v porovnaní so starostlivosťou, ktorú mu poskytujete doma.

Po nástupe do materskej školy každé dieťa prechádza 3 základnými vývojovými fázami, pričom každá z nich trvá približne týždeň.

V orientačnej fáze sa dieťa stáva pozorovateľom nového prostredia, ľudí, pravidiel a aktivít, ktorých súčasťou sa stáva. Býva málo výrečné a kontaktné voči svojmu okoliu a snaží sa spracovať všetky podnety zo svojho okolia.

1. Ranné lúčenie s množstvom kriku a plaču je pre všetkých veľmi náročné. Toto obdobie proste musíte vydržať a dôverovať skúseným učiteľkám.

  • Nikdy neodchádzajte bez rozlúčenia!
  • Ak sa dá veľmi rýchlo sa rozlúčte. Nedávajte dieťaťu ani na sekundu pocítiť, že by mohlo odísť s vami.
  • Pokiaľ dieťa chytí záchvat, musíte ho uistiť, že napriek tomu budete musieť odísť  a ono aj tak musí zostať v škôlke.
  • Aj v prípade, že sa vám zdá situácia neúnosná a pre všetkých veľmi vyčerpávajúca, dochádzku určite prerušujte, lebo by ste sa ocitli na úplnom začiatku.
  • Dajte dieťaťu do skrinky nejakú drobnosť, napríklad srdiečko alebo macíka, ktorý bude symbolizovať, že ho veľmi ľúbite a vždy sa pre neho vrátite.

2. Dieťatku nedávajte po škôlke žiadne ďalšie aktivity, bolo by preťažené. Potrebuje si oddýchnuť a svoj stres odfiltrovať v pokojnom domácom prostredí.

3. Nakoľko deti veľmi málo prípadne vôbec v materskej škole nechcú jesť, ich nervozita, prípadne plačlivosť sa zvyšuje aj kvôli tomu. Majte po príchode do materskej školy pripravené malé občerstvenie, ktoré má dieťa rado a potlačte tak ďalšiu vlnu nervozity.

4. Hovorte o jeho strachu a úzkosti. Snažte sa zistiť, čoho konkrétne sa dieťa bojí. Má strach, že sa nevrátite? Ublížil mu niekto? Ak raz presne definujete, čoho sa dieťa bojí, dokážete proti týmto jeho obavám v spolupráci s učiteľkou ľahšie bojovať.

5. V piatok si dieťa môže vziať do materskej školy svoju najobľúbenejšiu hračku - bude mu dávať pocit bezpečia a istoty pokiaľ sa navrátite. U najmladších detí (ak je to nutné v počiatočnej fáze) je možné po dohode s učiteľkami nosiť do MŠ „mojkáčika“, časom ho bude potrebné nechávať v skrinke (v prípade straty za hračky neručíme).

Kontaktná fáza (druhý týždeň) predstavuje obdobie, kedy sa snaží dieťa o svoje presadenie v kolektíve. Hľadá si svoje miesto a upútava na seba pozornosť. Všíma si, čo je pre rovesníkov zaujímavé a snaží sa získať si ich priazeň. Dieťa je komunikatívnejšie, hravejšie, no stále veľmi vyčerpané zo spracúvania nových podnetov.

Fáza ukľudnenia  (tretí týždeň), dieťa sa stáva vyrovnanejšie, je menej plačlivé a chápe pravidlá materskej školy. Prejavuje svoju náklonnosť, napodobňuje iné deti a prehlbuje priateľstvá. Priestory materskej školy sú pre neho známe a upokojenie umožňuje štandardné stravovanie.

 Kto prežil nástup svojich detí do škôlky, vie že každé to prežívalo úplne inak. Nestanovujte si preto žiadny limit a neporovnávajte Vaše dieťa s inými. Pamätajte, že každé dieťa je jedinečné a má iné povahové črty a predispozície. Niektoré deti fyzické prejavy úzkosti či  teatrálne záchvaty vôbec nemajú. U iných sa objavia na pár dní a u ďalších môžu pretrvávať týždne. Nakoniec si však zvykne a vy budete mať radosť, že ste ho podporovali najlepšie ako ste vedeli.