Search

Vitajte na stránke MŠ Juhoslovanská 4

 

O našej materskej škole

 
Naša materská škola na Juhoslovanskej ulici číslo 4 bola prvýkrát otvorená 30.8.1990 a od vtedy prešli jej bránami stovky detí.

V súčasnosti sa personál školy stará o 130 detí vo veku od    2 do 6 rokov.
Naše pani učiteľky s bohatou pedagogickou praxou vo výchovno-vzdelávacom procese pripravujú deti na život a vstup do ZŠ, rozvíjajú nielen rečové, sociálne a pohybové schopnosti detí, ale učia ich aj samostatnosti, zodpovednosti a vštepujú im základné hodnoty ľudského a spoločenského života.
Zručnosti a danosti detí sú rozvíjané predovšetkým prostredníctvom tvorivej dramatiky, zážitkového vzdelávania, vlastného objavovania a experimentovania detí, individuálneho prístupu pedagógov a tiež mimoškolských akcií. Veľký dôraz kladieme na spoluprácu s rodinou organizovaním spoločných akcií každoročne organizovaných našou materskou školou a Občianskym združením pri MŠ Juholsovanská 4 v Košiciach.
 
 Obsah vzdelávania v materskej škole bol v Štátnom vzdelávacom programe vymedzený v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

- Jazyk a komunikácia
- Matematika a práca s informáciami
- Človek a príroda
- Človek a spoločnosť
- Človek a svet práce
- Umenie a kultúra
- Zdravie a pohyb

Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné, snažíme sa o ich vzájomné prelínanie a integráciu.