Search

Tlačivo na vytlačenie

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  (na žiadosti musia byť vyplnené všetky údaje a podpisy obidvoch zákonných zástupcov)

Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ  (odpustenie a vrátenie 1 mesačného poplatku = prerušenie dochádzky na 31 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní)

Súhlas lekára s pokračovaním PPV