Search

Organizácia dňa v materskej škole

 

Pevne stanovený čas  

6.00 - 7.00

7.00 - 7.45


-schádzanie sa deti v III. triede

-schádzanie sa detí vo vlastných triedach


Rámcovo stanovený čas 6.00 -  8.30                    

Hry a činnosti podľa výberu detí

Vzdelávacia aktivita

Zdravotné cvičenie

 

Pevne stanovený čas       

8:30 - 9:10

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

 (osobná hygiena, stravovanie)
Rámcovo stanovený čas 
9.10 -  11.00

                    

Vzdelávacia aktivita

Pobyt vonku

Pevne stanovený čas       

11.00 - 15.00


Činnosti zabezpečujúce životosprávu       (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok)

Pevne stanovený čas      15.00 -  16.00   

            

Záujmové činnosti

Krúžky

Rámcovo stanovený čas   

15.00 -17.00                   
 

Hry a činnosti podľa výberu detí

(v jarných a letných mesiacoch realizované vonku)

Pevne stanovený čas

16.00 - 17.00                                  

Sústredenie všetkých detí v III. triede

 

Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“).

Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny rozhodne o uvoľnení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa ak oprávnená osoba (t. j.zákonný zástupca dieťaťa) dbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa., najskôr však po uplynutí troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od určenia osobitného príjemcu.