Search

ERASMUS +

Zmluva - projekt ERAZMUS+   - (súhlas s projektom ERAZMUS+)

Kliknite na obrazok pre presmerovanie na stranku projektu

Kliknite na obrázok pre presmerovanie na stránku projektu

Ukončený projekt.

01 - webová stránka projektu : po schválení projektu bolo zriadené webové sídlo projektu a prepojené aktívne odkazy z a do jednotlivých webových sídiel  partnerských škôl.  Podľa obsahu projektu boli vytvorené webové stránky/blogy, kde boli zverejnené  vytvorené výstupy, detaily o práci na projekte, popisy realizovaných aktivít v školách a na spoločných stretnutiach, ktoré sú aktualizované po ukončení aktivít a stretnutí . Adresa URL: https://forlearnersaroundaheglobe.wordpress.com/

02 - LOGO projektu : v každej partnerskej škole bola realizovaná tematická výtvarná súťaž a výstava, kde boli vybraté víťazné návrhy na logo projektu. Víťazné logá z každej krajiny boli prezentované na prvom medzinárodnom stretnutí na Slovensku v novembri 2015, kedy bolo hlasovaním rozhodnuté o víťaznom logu, ktoré bude používané počas celej doby trvania projektu . Víťazom sa stal poľský návrh, ktorý bol digitalizovaný na elektronické použitie a podľa pozmeňujúcich návrhov partnerov boli vytvorené a schválené viaceré platné variácie.

04 - Moja vlasť , moja škola : Každý partner pripravil prezentáciu v PowerPoint o svojej krajine a svojej škole, ktorú prezentoval na stretnutí na Slovensku a zdieľal prostredníctvom priestoru pre spoluprácu. Jednotlivé prezentácie boli zlúčené do jednej spoločnej prezentácie, ktorá bola sprístupnená všetkým partnerom na CD - ROM a konečný produkt bol sprístupnený na webovej stránke projektu ako ebook.URL :

 https://issuu.com/teorgieva.bg/docs/output_04_my_country_my_school/3?e=21906582/31960474

 

07 - Ako oslavujeme Vianoce : Šablóna publikácie bola navrhnutá tak, aby zhromažďovala informácie o tom, ako každý z partnerov oslavuje Vianočné sviatky vo svojej vlastnej krajine v rôznych aspektoch života detí a školy. Koordinačný partner aktivity zhromaždil jednotlivé vyplnené šablóny od všetkých partnerov a zostavil spoločnú publikáciu. Kniha bola zverejnená ako eBook na webovej stránke projektu a v printových kópiách a bola prezentovaná a distribuovaná do každému partnerovi na medzinárodnom stretnutí v Bulharsku ( apríl 2016 ) . Kniha bola ( a bude v budúcnosti ) používa na identifikáciu podobností a rozdielov medzi našimi kultúrami počas osláv týchto sviatkov. URL :

https://issuu.com/teorgieva.bg/docs/how_we_celebrate_christmas/1?e=21906582/33653248

 

08 - Ako oslavujeme Veľkú noc : Každý partner so svojimi deťmi robil prieskum, ako sa oslavuje Veľká noc v jeho vlastnej krajine. Každý vybral tie najzaujímavejšie informácie o folklóre a tradíciách sprevádzajúcich oslavy Veľkej noci a ich pridaním vytvoril „Putovnú Veľkonočnú pohľadnicu" , ktorá začala svoju púť v Bulharsku , prešla každou partnerskou krajinou, než skončila v Poľsku . Úplná „Putovná Veľkonočná pohľadnica“ bola prezentovaná na stretnutí v Bulharsku a fotografické kópie boli distribuované každému partnerovi . URL :

https://twinspace.etwinning.net/1538/materials/images


Prebiehajúce aktivity:

05 - Európa môj domov: Každý z partnerov usporiadal výtvarnú súťaž na tému "Európa očami detí" spolu so sprievodnými vzdelávacími aktivitami.  Každý partner už realizoval svoju vlastnú výstavu vo svojej vlastnej škole/krajine a desať prác z každej školy bolo vybratých na spoločnú medzinárodnú výstavu, ktorá sa bude konať na stretnutí  v Škótsku v novembri 2016.

Súbežne s touto aktivitou bol vytvorený Multi-kultúrny slovník výberom sadou slov vzťahujúcich sa k veku detí zapojených do projektu. Tieto slová boli preložené do materinského jazyka každého partnera a boli ilustrované deťmi v jednotlivých partnerských krajinách. Koordinujúca škola  tejto aktivity vytvorila kombináciou textu a obrázkov veľmi atraktívny dokument. Tvrdé kópie slovníka boli prezentované a distribuované partnerom na medzinárodnom stretnutí v Bulharsku (apríl 2016) a budú používané ako multikultúrna pomôcka na oboznamovanie detí s cudzími jazykmi/jazykmi partnerov.

06 – Môj obľúbený rozprávkový hrdina: Hlasovaním partnerských škôl bolo rozhodnuté o výbere rozprávkového hrdinu/ rozprávky „Škaredé kačiatko“. Každý partner realizoval literárne, dramatické, výtvarné, a hudobné aktivity, smerujúce k spracovaniu témy a vytvoreniu vlastnej  „knihy/leporela Škaredé kačiatko " vo svojom jazyku s obsahom celkove päť obojstranných listov s ilustráciami a textom na jednej strane a fotografiami dohodnutých aktivít na strane druhej. Tieto leporelá po spojení vytvorili 9 metrov dlhú knihu/leporelo, ktorá bude prezentovaná na stretnutí v Škótsku v novembri 2016.

09 - E - Book: Do pripravenej šablóny piatich stránok e – knihy pre jednu partnerskú školu, každý partner sústredil informácie a fotografie o vlastných realizovaných projektových aktivitách počas prvého roku projektu. Koordinátor tejto aktivity vytvoril spoločnú E-knihu ako dokument  priebehu prvého roku projektu „Sme rovnakí“, ktorá bude prezentovaná na stretnutí v Škótsku v novembri 2016.