Search

Grantový program SPPravmeTo 2023

Grantový program: SPPravmeTo 2023 (nadácia SPP)

- projekt MŠ Juhoslovanská 4, Košice: STEAMko predškoláčik

 

               Materská škola, Juhoslovanská 4 v Košiciach má bohato rozvinutú environmentálnu a ekologickú výchovu, experimenty, bádanie a zážitkové vzdelávanie detí. Na rozšírenie metód a foriem vzdelávania a výchovy detí a na obohatenie spolupráce s rodičmi našich detí sme sa v školskom roku 2023/24 úspešne zapojili do grantového programu SPP - SPPravmeTo 2023 s  projektom „STEAMko predškoláčik“.  Náš projekt bol zameraný na vytvorenie vonkajšej učebne na realizáciu prírodovedného, polytechnického, environmentálneho a ekologického vzdelávania detí, prácu s prírodninami, prírodnými, technickými a odpadovými materiálmi, poznávanie, skúmanie, experimentovanie, tvorenie a spoluprácu s rodinnými príslušníkmi detí a našimi bývalými deťmi, ktorí sú teraz žiakmi ZŠ Belehradská 21, Košice. Do uprataných a svojpomocne upravených priestorov učebne sme sústredili staršie polytechnické pracovné stoly s malými zverákmi na upnutie materiálov. Z finančných prostriedkov grantového programu SPP sme zakúpili pomôcky na STEAM aktivity: triediace misky a podnosy, drevené pinzety, podložky na NaturArt, vzdelávacie materiály s návodmi a metodickými postupmi na bádanie v prírode, škatuľky s lupou na pozorovanie hmyzu a rastlín a kufríky so skutočným detským dreveným a kovovým náradím na prácu s rôznymi materiálmi. Deti s učiteľkami, so svojimi rodičmi, starými rodičmi a súrodencami získali možnosť v každom ročnom období realizovať tvorivé činnosti, robiť jednoduché experimenty a spolupodieľať sa na výchove a vzdelávaní v MŠ. Podarilo sa nám vytvoriť podnetné a dobre vybavené  pracovisko predprimárneho vzdelávania na spoznávanie a realizáciu tvorivých a remeselných technológií, používanie pracovných nástrojov, rozvíjanie manuálnych a technických zručnosti, hrubej a jemnej motoriky a to všetko na báze skúmania a spracovania materiálov živej a neživej prírody, technických a odpadových materiálov. Okrem učiteliek a detí MŠ majú do učebne voľný prístup rodičia, starí rodičia, súrodenci detí, žiaci blízkej ZŠ v rámci vzájomnej spolupráce, lektori a hostia, počas tvorivých dielní a spoločných vzdelávacích aktivít. Nadviazaná spolupráca s regionálnym centrom Ústredia ľudovej a umeleckej výroby v Košiciach, ktoré deti navštívili, aby sa oboznámili s remeselnými dielňami, tradičnými remeslami a spracovaním prírodnín - prútia, dreva, hliny a pod., je pre nás garantom množstva tvorivých podnetov.

V rámci projektu boli realizované úspešné aktivity:

26.03.24 veľkonočné tvorivé dielne pripravené učiteľkami a praktikantkami z Prešovskej univerzity pre deti a rodičov - Pletenie korbáčov a výroba veľkonočných dekorácií.

25.04.24 Ako sa čistí svet - vzdelávanie o odpadoch, praktické činnosti - separovanie, recyklácia a znovupoužitie odpadu  so spisovateľkou Zuzanou Vavrovou Nemčkovou.

07.05.24 Deň matiek - tvorivé dielne detí, mamičiek a učiteliek - maľovanie keramických kvetináčov a sadenie už vyklíčených mini slnečníc.

17.05.24 v rámci spolupráce so ZŠ nás navštívili naše bývalé deti z 1. ročníka ZS Belehradská so svojou pani učiteľkou. V rámci spoločného programu si prváci v našej vonkajšej učebni z keramickej hmoty vytvorili reliéfne výtvory podľa vlastnej fantázie.

21.05.24 experimenty s vodou vo vonkajšej učebni, hry a súťaže s vodou na školskom dvore.

05.06.24 exkurzia v remeselných dielňach ÚĽUV Košice - nadviazanie spolupráce a vzdelávanie o tradičných remeslách.

30.05.24 ku Dňu otvárania studničiek deti absolvovali turistickú vychádzku do blízkeho lesoparku a priniesli si opadnuté a odumreté plody a rôzne prvky živej a neživej prírody. Vo vonkajšej učebni všetko triedili do triediacich misiek, pomenovali a vyznačili miesto nálezu, lisovali, realizovali rôzne STEAM aktivity - skúmali, spájali do celkov, počítali, kódovali podľa predlohy, tvorili obrázky NaturArt.

12.06.24 Deň otcov (Pomôž mi...) - tvorivé dielne detí, ockov a mamičiek, práca s drevom a novými pracovnými nástrojmi, náradím a spojovacími prvkami - výroba hračiek z odpadového dreva.

Priebežne pred pobytom vonku, pred turistickou vychádzkou do prírody učiteľky sústredili deti vo vonkajšej učebni, rozdali im pomôcky, pozorovacie lupy a názorný vzdelávací materiál, motivovali ich a vysvetlili cieľ a účel vzdelávania v prírode a následne sa deti z prírody vrátili do vonkajšej učebne a tam prinesené prírodniny triedili a pripravovali na  spracovanie a tvorivú činnosť v učebni (zaujímavé nerasty, plody, slimačie ulity, kôru stromov, hrudky hliny a pod.)

Vďaka grantovému programu SPP rozširujeme možnosti a schopnosti detí, objavujeme možnosti vonkajšej učebne, inšpirujeme sa a omnoho viac spolupracujeme s rodinami detí, čo je prínosom pre všetkých účastníkov a prináša to radosť deťom aj dospelým.

Ďakujeme Nadácii SPP.

Kolektív učiteliek, detí a rodičov MŠ Juhoslovanská 4, Košice