Search

ERASMUS KA1 2019-21

Medinárodný projekt ERAZMUS plus KA1v MŠ Juhoslovanská 4 v Košiciach

mobility zamestnancov 2019-2021

     

Vďaka projektu sa 3 pedagogickí zamestnanci našej MŠ zúčastnili na školení

v Executive training institute, Malta

CLIL Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL

Boost your ICT Skills Technology in the Classrom

21.-25. októbra 2019

Účastníci kurzu "CLIL-Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL" ETI Malta nadobudli vedomosti a zručnosti práce s metódami obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania anglického jazyka (CLIL), metódami evalvácie a hodnotenia vzdelávania. Kompetencie k inovácii vzdelávania v MŠ - zručnosti pri využívaní IKT nástrojov a aplikácií využiteľných na vyučovanie ANJ a ďalších vzdelávacích oblastí predprimárneho vzdelávania. Kompetencie k zavedeniu novej koncepcie vyučovania ANJ v MŠ využitím výrazného zlepšenia jazykových a komunikačných zručností v anglickom jazyku a zručnosti na vytvorenie CLIL metodiky a jej implementácie vo vzdelávaní. Účastníčka "Boost your ICT skills - Technology for the Classroom" nadobudla vedomosti a zručnosti k tvorbe inovovanej štruktúry vzdelávacej hodiny, tvorbe a programovaniu interaktívnych vzdelávacích aplikácií, vzdelávacích, autokorektívnych a hodnotiacich nástrojov - má kompetencie k modernizácii a zavedeniu výrazných inovácií predprimárneho vzdelávania. Kompetencie k zavedeniu novej koncepcie vyučovania ANJ v MŠ využitím výrazného zlepšenia jazykových a komunikačných zručností v anglickom jazyku a zručnosti na vytvorenie súboru interaktívnych vzdelávacích materiálov. Spoluprácou s materskými školami sme získali kompetencie a zručnosti medzinárodnej komunikácie a kooperácie, zdieľania IKT nástrojov a aplikácií, výmeny osvedčených pedagogických postupov pri vyučovaní anglického jazyka metódou CLIL. Pedagogickí zamestnanci po implementácii nových postupov a skúsenostiach z medzinárodnej spolupráce majú kompetencie podporovať konkurencieschopnosť materskej školy v oblasti jazykového vzdelávania a identifikácie jazykovej rozmanitosti; zlepšenia vzájomného porozumenia medzi pedagógmi a deťmi z rôznych etník, rozvíjať ich cudzojazyčné a komunikačné zručnosti; vytvoriť a upevňovať pocit spolupatričnosti k európskej kultúre a podporiť u detí uvedomelý a zodpovedný postoj k jednotnej Európe; celkove zlepšovať výučbu a učenie sa jazykov a podporovať medzikultúrne povedomie v rámci EU.

Vypracovaním vlastnej CLIL metodiky inovatívnych postupov a obsahu vyučovania ANJ, IKT nástrojov, on-line aplikácií a ich začlenením do výchovno-vzdelávacieho procesu vzrástla profesionálna a inovačná motivácia pedagogických zamestnancov materskej školy na tvorbu inovatívnych bohatších obsahov a nových foriem vzdelávania detí, rozvoj sociálnych, cudzojazyčných, komunikačných, učebných a multikultúrnych kompetencií detí a pedagogických zamestnancov.

Najvýznamnejším výsledkom pre zdieľanie je inovácia predprimárneho vzdelávania a vyučovanie ANJ metódou CLIL učiteľkami MŠ:

- účasť pedagogických zamestnancov materskej školy na zahraničných štruktúrovaných kurzoch v ETI Malta,

- skúsenosti a zručnosti získané na vzdelávacích kurzoch v zahraničí,

- spolupráca so zahraničnými materskými školami,

- realizácia projektu ERAZMUS plus v podmienkach materskej školy,

- vytvorená CLIL metodika s IKT nástrojmi a aplikáciami.